FORMÅL

Nedenfor finner du vårt forslag til hva Klimafondet kan bruke penger på.

Har du andre forslag send oss gjerne en melding under Kontakt.

KORTVERSJON

Dette er de viktigste tiltakene vi foreslår.

Langsiktige tiltak

Vi mener Klimafondet bør satse på langsiktige tiltak som forebygging, holdningsendringer og utdanning slik at vi ikke gjentar historien. Fondet kan også støtte filmer og serier som ønsker å bidra til samfunnets beste. Videre kan fondet bidra til å gjenopprette naturen og opprette klimasentre.

Støtte løsninger

Å støtte innovasjoner, ideer og løsninger som kan bringe verden fremover vil være et viktig bidrag. Tanken er å lokalisere dem og bistå dem slik vi kan få fortgang i den teknologiske og idemessige utviklingen på jorden innen alle felt. Her står opprettelsen av et Globalt Løsningssenter sentralt. Dette løsningssenteret kan hvert år dele ut priser.

Hjelpe utviklingsland

Utviklingsland er ofte de som merker konsekvensene av klimaendringer mest. Det er også de som trenger mest hjelp da de har begrenset med kapital og kompetanse. Målet er å hjelpe dem med deres miljøproblemer og til en miljøvennlig omstilling. Videre styrke kvinners utdanning.

Forskning og andre tiltak

Vi tenker at fondet kan støtte forskning i inn og utland samt klima- og miljøorganisasjoner lokalt og globalt. Videre kan fondet samarbeide og bidra med midler til andre fond.

LANGVERSJON

FORSLAG TIL FORDELING

LANGSIKTIGE TILTAK ca. 40 %

SATSE PÅ FOREBYGGING, HOLDNINGSENDRINGER OG UTDANNING
Vi mener Klimafondet bør satse på langsiktige tiltak som forebygging, holdningsendringer og utdanning slik at vi ikke gjentar historien. Vi trenger å fornye vårt tankesett slik at våre liv blir basert på respekt for naturen og en omstilling av samfunnet fra en økonomi basert på bruk og kast til en sirkulær økonomi som tar vare på naturen.

GJENOPPRETTE NATUREN
Etter mange århundre med påvirkning fra mennesker trenger jordkloden hjelp med å gjenopprette balansen. Hogging av regnskog, plast- og annen forsøpling av hav, jord påvirket av erosjon og kjemikalier, tap av natur og utryddelsen av liv og luftforurensning fra fossil transport og industri er noe av det som trengs å reverseres.

STØTTE FILMER OG SERIER
Fondet vil også kunne støtte filmer og serier med klimafokus eller som på annet vis bidrar til det beste for samfunnet.

OPPRETTE KLIMASENTRE
Fondet kan være med på å opprette klimasentre i Norge og ellers i verden. Disse sentrene kan fungere som utstillingsområder og læringssentre spesielt rettet mot barn og som kan benyttes av bl.a. skoler og barnehager.

Mer om klimasentre

Illustrasjon Klimafondet

Tenk deg at du kommer gående mot inngangspartiet. På venstre side ser du et amfiteater hvor du hører masse barn juble begeistret. Nå pågår nemlig forestillingen «Meitemakkens elleville liv». Du smiler litt for deg selv og tenker kanskje at jammen er det bra at barna i dag får kunnskap og visdom om jordens enorme artsrikdom og at alt har betydning og funksjon. Foran inngangspartiet ser du en vakker roterende jordklode som lyser når det er mørkt. Inne pågår utstillingen «Fra asfalt til park» som viser forfalne byområder rundt om i verden som nå er gjenskapt til vakre blomstrende parker. I en annen del av senteret har bedrifter stand hvor de viser sine innovative og miljøvennlige løsninger. Men du er på vei til auditoriet hvor paneldebatten «Renessanse for økologisk landbruk» straks begynner.

Dette er et tenkt eksempel på hvordan et klimasenter i fremtiden kan fremstå som et moderne lærings- og opplevelsessenter, hvor man kan få innsikt om jorden i sin helhet, om sykluser og annet relevant innen klima og miljø. I Oslo ble det våren 2020 åpnet et noenlunde likt senter kalt Klimahuset som en av de få i verden foreløpig. I Bergen har Klimafondet foreslått å ta i bruk Akvariet som Klimasenter når det flytter. Forslaget vårt kan leses i Bergensavisen (pdf).

Samtidig kan vi ikke rette alle våre ressurser dit. Selv om klima og miljø er svært viktig hører alt sammen. Disse sentrene bør derfor ha noe fokus på andre aspekter. Når regnskog blir hogget ned må man forstå hvorfor. Hva er det som tillater at slikt skjer? Dette bør så forklares på en måte som forhindrer slik oppførsel i fremtiden.

Som samfunn må vi kunne tenke langsiktig og slike sentre i Norge og ellers i verden vil bidra til det. Mange av våre problemer skyldes nettopp vår kortsiktige tankegang og jakten etter ressurser og profitt. Og hva er mer langsiktig enn at vi begynner med våre barn? Hvis ikke de får klar og innsiktsfull forståelse av jordens og dets sykluser og at vi må ta vare på artsmangfoldet og alt annet her i livet vil de bare gjenta feilene vi har gjort. Derfor bør dette besøkssenteret ha sterkt fokus på barna og ha samarbeid med skoler og barnehager.

STØTTE INNOVASJONER, IDEER OG LØSNINGER ca. 30 %

STØTTE INNOVASJONER, IDEER OG LØSNINGER
Å støtte innovasjoner, løsninger og ideer som kan bringe verden fremover vil være et viktig bidrag. Tanken er å lokalisere dem og bistå dem slik vi kan få fortgang i den teknologiske og idemessige utviklingen på jorden innen alle felt. Her kan det være tett samarbeid med det planlagte Løsningssenteret.

UTDELE ÅRLIGE PRISER FOR GODE LØSNINGER
Dette Løsningssenteret kan opprette og utdele årlige priser for nye løsninger og innovasjoner innen alle felt, men spesielt innen klima- og miljø. Samtidig skal det utdeles priser til enkeltpersoner/ organisasjoner eller andre som har utmerket seg. Utviklingsland vil få utdelt mange priser da de sjeldnere får oppmerksomhet.

OPPRETTE OG DRIFTE ET GLOBALT LØSNINGSSENTER
Formålet vil være å samle og finne løsninger og innovasjoner på våre lokale, nasjonale og globale problemer, spesielt innen klima og miljø. Disse løsningene skal gjøres tilgjengelig i størst mulig grad til flest mulig og fortest mulig.

Mer om det Globale Løsningssenteret

Klimaendringer og forurensning akselererer med urovekkende fart, men ideer, innovasjoner og oppfinnelser som kan få oss hurtigst mulig mot et mer bærekraftig samfunn akselererer også.

Vi foreslår derfor å opprette et Globalt Løsningssenter for samling og deling av innovasjoner, ideer og løsninger innen alle aspekter av menneskelivet med spesielt fokus på klima og miljø.

Ved å samle og spre løsninger til verden oppnår vi:

  • at overgangen til fornybarsamfunnet skjer raskere
  • at det blir lettere å finne det som eksisterer i stedet for å finne opp hjulet på nytt
  • at samarbeid og deling kommer i fokus
  • at vi allerede sitter på de fleste løsningene, noe som vil bidra til håp og inspirasjon

Et Globalt Løsningssenter vil ha som funksjon å samle og finne løsninger og innovasjoner på våre lokale, nasjonale og globale problemer og gjøre dem tilgjengelig i størst mulig grad til flest mulig og fortest mulig. Koronapandemien viser hvor viktig dette er og et slikt senter kan være med på å koordinere og samle de beste løsningene på denne type helseutfordringer.

Et slikt Globalt Løsningssenter vil være en svært viktig bidragsyter til et bærekraftig samfunn og hjelp til å reparere skadene vi har påført jorden.

Det er helt vesentlig å inkludere alle aspekter av menneskelivet skal vi kunne bevare og gjenopprette naturen mest mulig og skape et levelig samfunn for flest mulig. Ta kriger for eksempel, vi er tydeligvis ikke ferdig med dem ennå og dette medfører enorme miljømessige, økonomiske og ikke minst menneskelige konsekvenser. Senteret vil kunne vise til fredsløsninger som har fungert over tid og som kan implementeres andre steder.

Tap av natur og utryddelsen av liv viser også at ikke alt kan løses med ny teknologi eller nullutslipp. Samspillet i naturen er svært kompleks, vi må derfor tenke helhetlig fordi alt er forbundet og påvirker hverandre gjensidig.

Et omfattende, dynamisk og slagkraftig Globalt Løsningssenter vil spare samfunnet for enorme kostnader, da det er atskillig billigere å forebygge enn å reparere.

STØTTE FORSKNING OG ANDRE TILTAK ca. 20 %

BIDRA TIL FORSKNING
Vi tenker at fondet kan bidra med betydelig støtte til forskning i inn og utland.

STØTTE MILJØORGANISASJONER
Fondet kan også støtte klima- og miljøorganisasjoner lokalt og globalt.

SAMARBEIDE MED ANDRE FOND
Samarbeide og bidra med midler til andre fond. Dette kan for eksempel være å fordele noen av midlene til visse prosjekter i regi av FNs Grønne Klimafond eller EUs planlagte klima- og omstillingsfond (EUs Green Deal).

HJELPE UTVIKLINGSLAND ca. 10 %

BISTÅ MED KAPITAL OG KOMPETANSE
Utviklingsland er ofte de som merker konsekvensene av klimaendringer mest og de er derfor ekstra sårbare. Det er også de som trenger mest hjelp da de har begrenset med kapital og kompetanse. Fondet kan også ha midler klar til fordeling ved akutte hendelser.

BISTÅ MED OMSTILLING
Målet er også å hjelpe dem med deres miljøproblemer og til en miljøvennlig omstilling på deres premisser. Støtte opp under lokale prosjekter som fungerer godt og hjelpe dem slik at de blir selvhjulpne og ikke avhengig av hjelp utenfra slik tilfellet har vært mye før.

STYRKE KVINNERS UTDANNING
Det kan også være å styrke kvinners utdanning i utviklingsland fordi et slikt tiltak forhindrer befolkningsøkning og dermed ekstra belastning for jorden. Spesielt viktig for Afrika da det er her den største befolkningsøkningen er ventet.

Pin It on Pinterest

Share This