FORDELING

Nedenfor finner du vårt forslag til hva Klimafondet kan bruke penger på.

(The Peace Room)

KORT INFO

Dette er de viktigste tiltakene vi foreslår.

Langsiktige tiltak

Vi mener Klimafondet bør satse på langsiktige tiltak som forebygging, holdningsendringer og utdanning slik at vi ikke gjentar historien. Fondet kan også støtte filmer og serier som ønsker å bidra til samfunnets beste. Videre kan fondet bidra til å gjenopprette naturen og opprette klimasentre.

Støtte løsninger

Å støtte innovasjoner, ideer og løsninger som kan bringe verden fremover vil være et viktig bidrag. Tanken er å lokalisere dem og bistå dem slik vi kan få fortgang i den teknologiske og idemessige utviklingen på jorden innen alle felt. Her står opprettelsen av et Globalt Løsningssenter sentralt. Dette løsningssenteret kan hvert år dele ut priser.

Forskning og andre tiltak

Vi tenker at fondet kan støtte forskning i inn og utland samt klima- og miljøorganisasjoner lokalt og globalt. Videre kan fondet samarbeide og bidra med midler til andre fond.

Hjelpe utviklingsland

Utviklingsland er ofte de som merker konsekvensene av klimaendringer mest. Det er også de som trenger mest hjelp da de har begrenset med kapital og kompetanse. Målet er å hjelpe dem med deres miljøproblemer og til en miljøvennlig omstilling. Videre styrke kvinners utdanning.

FORSLAG TIL FORDELING

LANGSIKTIGE TILTAK

SATSE PÅ FOREBYGGING, HOLDNINGSENDRINGER OG UTDANNING
Vi mener Klimafondet bør satse på langsiktige tiltak som forebygging, holdningsendringer og utdanning slik at vi ikke gjentar historien. Vi trenger å fornye vårt tankesett slik at våre liv blir basert på respekt for naturen og en omstilling av samfunnet fra en økonomi basert på bruk og kast til en sirkulær økonomi som tar vare på naturen.

GJENOPPRETTE NATUREN
Etter mange århundre med påvirkning fra mennesker trenger jordkloden hjelp med å gjenopprette balansen. Hogging av regnskog, plast- og annen forsøpling av hav, jord påvirket av erosjon og kjemikalier, tap av natur og utryddelsen av liv og luftforurensning fra fossil transport og industri er noe av det som trengs å reverseres.

STØTTE FILMER OG SERIER
Fondet vil også kunne støtte filmer og serier med klimafokus eller som på andre områder bidrar til det beste for samfunnet.

OPPRETTE KLIMASENTRE
Fondet kan være med på å opprette klimasentre i Norge og ellers i verden. Disse sentrene kan fungere som utstillingsområder og læringssentre spesielt rettet mot barn og som kan benyttes av bl.a. skoler og barnehager.

LITT OM KLIMASENTRE

Illustrasjon Klimafondet

Tenk deg at du kommer gående mot inngangspartiet. På venstre side ser du et amfiteater hvor du hører masse barn juble begeistret. Nå pågår nemlig forestillingen «Meitemakkens elleville liv». Du smiler litt for deg selv og tenker kanskje at jammen er det bra at barna i dag får kunnskap og visdom om jordens enorme artsrikdom og at alt har betydning og funksjon. Foran inngangspartiet ser du en vakker roterende jordklode som lyser når det er mørkt. Inne pågår utstillingen «Fra asfalt til park» som viser forfalne byområder rundt om i verden som nå er gjenskapt til vakre blomstrende parker. I en annen del av senteret har bedrifter stand hvor de viser sine innovative og miljøvennlige løsninger. Men du er på vei til auditoriet hvor paneldebatten «Renessanse for økologisk landbruk» straks begynner.

Dette er et tenkt eksempel på hvordan et klimasenter i fremtiden kan fremstå som et moderne lærings- og opplevelsessenter, hvor man kan få innsikt om jorden i sin helhet, om sykluser og annet relevant innen klima og miljø. I Oslo ble det våren 2020 åpnet et noenlunde likt senter kalt Klimahuset som en av de få i verden foreløpig. I Bergen har Klimafondet foreslått å ta i bruk Akvariet som Klimasenter når det flytter. Forslaget vårt kan leses i Bergensavisen (pdf).

Samtidig kan vi ikke rette alle våre ressurser dit. Selv om klima og miljø er svært viktig hører alt sammen. Disse sentrene bør derfor ha noe fokus på andre aspekter. Når regnskog blir hogget ned må man forstå hvorfor. Hva er det som tillater at slikt skjer? Dette bør så forklares på en måte som forhindrer slik oppførsel i fremtiden.

Som samfunn må vi kunne tenke langsiktig og slike sentre i Norge og ellers i verden vil bidra til det. Mange av våre problemer skyldes nettopp vår kortsiktige tankegang og jakten etter ressurser og profitt. Og hva er mer langsiktig enn at vi begynner med våre barn? Hvis ikke de får klar og innsiktsfull forståelse av jordens og dets sykluser og at vi må ta vare på artsmangfoldet og alt annet her i livet vil de bare gjenta feilene vi har gjort. Derfor bør dette besøkssenteret ha sterkt fokus på barna og ha samarbeid med skoler og barnehager.

STØTTE INNOVASJONER, IDEER OG LØSNINGER

STØTTE INNOVASJONER, IDEER OG LØSNINGER
Å støtte innovasjoner, løsninger og ideer som kan bringe verden fremover vil være et viktig bidrag. Tanken er å lokalisere dem og bistå dem slik vi kan få fortgang i den teknologiske og idemessige utviklingen på jorden innen alle felt. Her kan det være tett samarbeid med det planlagte Globale Løsningssenteret.

UTDELE ÅRLIGE PRISER FOR GODE LØSNINGER
Dette Løsningssenteret kan opprette og utdele årlige priser for nye løsninger og innovasjoner innen alle felt, men spesielt innen klima- og miljø. Samtidig skal det utdeles priser til enkeltpersoner/ organisasjoner eller andre som har utmerket seg. Utviklingsland vil få utdelt mange priser da de sjeldnere får oppmerksomhet.

OPPRETTE OG DRIFTE ET GLOBALT LØSNINGSSENTER
Formålet vil være å samle og finne løsninger og innovasjoner på våre lokale, nasjonale og globale problemer, spesielt innen klima og miljø. Disse løsningene skal gjøres tilgjengelig i størst mulig grad til flest mulig og fortest mulig.

LITT OM DET GLOBALE LØSNINGSSENTERET

Klimaendringer og forurensning akselererer med urovekkende fart, men ideer, innovasjoner, oppfinnelser og løsninger som kan få oss hurtigst mulig mot et mer bærekraftig samfunn akselererer også.

Vi foreslår derfor å opprette et Globalt Løsningssenter for samling, koordinering og deling av alt dette innen alle aspekter av menneskelivet med spesielt fokus på klima og miljø.

Ved å samle og spre løsninger til verden oppnår vi:

  • at overgangen til fornybarsamfunnet og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål skjer raskere
  • at det blir lettere å finne det som eksisterer i stedet for å finne opp hjulet på nytt
  • at samarbeid og deling kommer i fokus og med det en mer rettferdig verden
  • at vi allerede sitter på de fleste løsningene, noe som vil bidra til håp og inspirasjon

Et Globalt Løsningssenter vil ha som funksjon å samle og finne løsninger og innovasjoner på våre lokale, nasjonale og globale problemer og gjøre dem tilgjengelig i størst mulig grad til flest mulig og fortest mulig. Koronapandemien viser hvor viktig dette er og et slikt senter kan være med på å samle de beste løsningene på denne type helseutfordringer.

Det er helt vesentlig å inkludere alle aspekter av menneskelivet skal vi kunne bevare og gjenopprette naturen mest mulig og skape et friskere, mer empatisk og vennligere samfunn for alle. Ta kriger for eksempel, vi er tydeligvis ikke ferdig med dem ennå og dette medfører enorme miljømessige, økonomiske og ikke minst menneskelige lidelser. Senteret vil kunne vise til fredsløsninger som har fungert over tid og som kan implementeres andre steder.

Tap av natur og utryddelsen av liv viser også at ikke alt kan løses med ny teknologi eller nullutslipp. Samspillet i naturen er svært kompleks, vi må derfor tenke helhetlig fordi alt er forbundet og påvirker hverandre gjensidig.

Et omfattende, dynamisk og slagkraftig Globalt Løsningssenter vil spare samfunnet for enorme kostnader, da det vil forkorte læringskurven, forebygge problemer og fremskynde samfunnsutviklingen.

MER INFO

STØTTE FORSKNING OG ANDRE TILTAK

BIDRA TIL FORSKNING
Vi tenker at fondet kan bidra med betydelig støtte til forskning i inn og utland.

STØTTE MILJØORGANISASJONER
Fondet kan også støtte klima- og miljøorganisasjoner lokalt og globalt.

SAMARBEIDE MED ANDRE FOND
Samarbeide og bidra med midler til andre fond. Dette kan for eksempel være å fordele noen av midlene til visse prosjekter i regi av norske fond og internasjonale fond som FNs Grønne Klimafond eller EUs klima- og omstillingsfond (EUs Green Deal).

HJELPE UTVIKLINGSLAND

BISTÅ MED KAPITAL OG KOMPETANSE
Historisk sett har mange av utviklingslandene vært kolonier som har blitt utnyttet. Det er også de som oftest merker konsekvensene av klimaendringer mest og de er derfor ekstra sårbare. De trenger mest hjelp da de har begrenset med kapital og kompetanse.

BISTÅ MED OMSTILLING
Målet er også å hjelpe dem med deres miljøproblemer og til en miljøvennlig omstilling på deres premisser. Videre støtte opp under lokale prosjekter som fungerer godt og hjelpe dem slik at de blir selvhjulpne og ikke avhengig av hjelp utenfra slik tilfellet har vært mye før.

STYRKE KVINNERS UTDANNING
Det kan også være å styrke kvinners utdanning i utviklingsland fordi et slikt tiltak bedrer levestandarden og forhindrer befolkningsøkning og dermed ekstra belastning for jorden. Spesielt viktig for Afrika sør for Sahara da det er her den største befolkningsøkningen er ventet.

The Peace Room

GLOBALT LØSNINGSSENTER

© The Peace Room – Barbara Marx Hubbard
(Mens dagens forsvarsdepartementer holder øye med konfliktområder vil et «fredsrom» holde øyet med løsninger.)

HVA ER ET GLOBALT LØSNINGSSENTER?
Det er et senter for samling og deling av løsninger på våre lokale, nasjonale og globale problemer, innen alle aspekter av menneskelivet, og gjøre dem tilgjengelig i størst mulig grad til flest mulig og fortest mulig.

FORDELER

  1. Overgangen til fornybarsamfunnet og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål skjer raskere.
  2. Det blir lettere å finne det som eksisterer i stedet for å finne opp hjulet på nytt.
  3. Samarbeid og deling kommer i fokus og med det en mer rettferdig verden.
  4. Vi sitter allerede på de fleste løsningene, noe som vil bidra til håp og inspirasjon.

INFO OM DET GLOBALE LØSNINGS-SENTERET

Nedenfor har vi tatt med tre artikler, to korte bokutdrag, en bok, en flyer og en brosjyre.

ARTIKLER

Slik kan Norge løse verdens problemer
(Nettavisen 19.02.2022)

OM DET GLOBALE LØSNINGSSENTERET

FORSLAG TIL PLASSERING 

Besøk hos det Globale Løsningssenteret

Dette er et kort utdrag fra en science fiction bok som omhandler et besøk hos et Globalt Løsningssenter noen tiår inn i fremtiden. (5 sider PDF)

Fra Krigsrom til Fredsrom

Dette er et kort utdrag fra en bok skrevet av Neale Donald Walsch som beskriver hva et Globalt Løsningssenter er for noe og fordelene. (4 sider PDF)

Conscious
Evolution

Denne boken er skrevet av Barbara Marx Hubbard som er opphavet til ideen. Kapittel 10 og 11 i boken omtaler dette spesielt. (Link til Amazon)

GLOBALT LØSNINGSSENTER

Flyer (PDF)

GLOBALT LØSNINGSSENTER

Liten A5 brosjyre (4 sider PDF.)

ET GLOBALT LØSNINGSSENTER VIL FÅ FART PÅ UTVIKLINGEN

Verden opplever nå enorme kriser, kriger og problemer som øker og berører oss alle. Samtidig finnes det løsninger der ute som hadde fått fortgang i prosessen mot et fornybart og bærekraftig samfunn for alle.

Klima- og miljøproblemene har blitt betydelig forverret rundt om i verden og det vil bare øke på fremover hvis ikke vi tar grep. Menneskeheten oppfører seg fremdeles som uansvarlige tenåringer som slenger søppel rundt forbi.

Til vår unnskyldning forstod vi ikke alltid konsekvensene av hva vi gjorde før, men det gjør vi mer nå. Bevisstheten rundt klima- og miljøproblemene f. eks. har blitt atskillig større. Dette har vært helt nødvendig, men nå bør man skifte fokus.

Vi vet nemlig at plast er et gigantisk problem og at fossile energikilder forurenser, vi vet at isbreer smelter og at havet stiger. Vi bør ikke slutte å informere om dette, men begynne å fokusere mer på løsningene, innovasjonene, det som virker og bringer verden fremover.

Aldri før i menneskets historie har det vært viktigere å stimulere og mobilisere til samarbeid, nytenkning, innovasjon og forskning som nå innen alle felt. Koronapandemien har vist dette med all tydelighet. Og dette bør definitivt koordineres bedre. Slik det er nå er det ikke systematisert og samlet.

Dette har Kjell Inge Røkke og Nina Jensen skjønt. Deres Ocean Data Platform lanseres sommeren 2022. Det finnes mye data om havet, men intet altomfattende sted hvor dette er samlet og gjort tilgjengelig.

Et Globalt Løsningssenter (The Global Solution Center) i offentlig regi plassert i Norge og finansiert av Klimafondet vil fungere på lignende måte, bare i mye større skala og mer tilgjengelig for alle. Dette vil kunne skape mange interessante og meningsfulle jobber. Dets funksjon vil være å samle og finne løsninger og innovasjoner på våre lokale, nasjonale og globale problemer, spesielt innen klima og miljø og gjøre dem tilgjengelig i størst mulig grad til flest mulig og fortest mulig. Dette vil være en svært viktig bidragsyter til et bærekraftig samfunn og hjelp til å reparere skadene vi har påført jorden.

Dette ville også fått fortgang i alle FNs bærekraftsmål.

Det er helt vesentlig å inkludere alle aspekter av menneskelivet skal vi kunne bevare og gjenopprette naturen mest mulig og skape et friskere, mer empatisk og vennligere samfunn for alle. Samspillet i naturen er svært kompleks, alt er sammenfiltret og har dermed betydning. Utrydder man rovdyr som ulver, øker antallet beitende dyr som hjort og elg, hvilket igjen medfører at store områder beites ned som igjen går ut over andre arter og man risikerer jorderosjon bare for å nevne noe. Hele økosystem kommer ut av balanse.

Vår uforsiktighet, utnytting og dårlig behandling av dyr kan også føre til pandemier. Det antydes at koronapandemien skyldes overføring av smitte fra en pangolin i et dyremarked i Kina som igjen fikk det fra en flaggermus.

Vi må se alt i en sammenheng. Man kan ikke bare konsentrere seg om reduksjon av CO2 og nullutslipp. Det skal mer til for å stoppe klimaendringene. Alt hører nemlig sammen. Reduksjon av regnskogen i Amazonas for eksempel skyldes i alt for mange tilfeller fattige bønder som ikke ser annen mulighet til å tjene sårt tiltrengte penger enn å hogge ned regnskogen. Så fattigdom og ulikhet er knyttet til våre klimaproblemer. Kommersielle selskaper er i dag de som forårsaker mest avskoging ved at de henter ut råvarer. Dette kan ikke løses med ny teknologi eller nullutslipp.

Derfor bør et slikt løsningssenter fokusere på mer enn bare klima og miljø. Alle aspekter av menneskelivet må med slik som vitenskap, økonomi, utdanning, spiritualitet, styresett, media, helse, justis, relasjoner, infrastruktur og kunst. Da vil vi ikke bare akselerere utviklingen mot fornybarsamfunnet, men også mot et friskere, mer empatisk og vennligere samfunn for alle.

Det mange ikke er klar over er at vi allerede har løst de fleste av verdens problemer, men veldig få kjenner til dem, nettopp fordi det er så fragmentert. Dette gjør at vi må finne opp hjulet på nytt helt unødvendig. Dette er ineffektivt, tungvint og medfører at samfunnsutviklingen går tregere.

Klimaendringer, forurensning, tap av natur og utryddelsen av liv akselererer med urovekkende fart som rapporten fra FNs naturpanel fra 2019 så tydelig viser. Men ideer, innovasjoner og oppfinnelser som kan få oss hurtigst mulig mot et mer bærekraftig samfunn akselererer også. Dette har vi ikke tatt tak i på en kraftfull måte.

Politiske uenigheter vil det bli mindre av rett og slett fordi det vil være mindre å være uenige om. Når dette Globale Løsningssenteret har funnet frem til løsninger som viser seg å fungere bedre enn det som eksisterer er det bevis nok i seg selv og det er ingen grunn til å være uenige når den beste løsningen ligger rett foran oss.

Et slikt Globalt Løsningssenter vil bidra til å gjøre dette kjent og samtidig vil det gi optimisme og håp til mange om at vi vil lykkes med omstillingen. Fokuset vil endres fra å se problemer til å se løsninger. Og det vi fokuserer på forsterkes. Det vil også inspirere og engasjere mange til å være med på å bidra til en positiv fremtid for oss selv og kommende generasjoner.

Norge har vært privilegert med olje og gass som har gitt oss enorm velstand, men det har også gitt oss problemer i form av forurensning verden over. Og som vi vet kjenner ikke forurensning landegrenser.

Hvis vi greier å bygge oljeplattformer for milliarder, må vi kunne greie å opprette et Globalt Løsningssenter som verken forurenser eller koster noe særlig i forhold, og som i tillegg kommer oss selv og hele verden til gode.

Det finnes eksisterende prosjekter allerede, slik som Nordic Solutions to Global Challenges. I tillegg har vi The Global Opportunity Explorer som holder til i Danmark og tilsvarende The Explorer i Norge. Disse samarbeider og tar for seg bærekraftige løsninger spesielt rettet mot bedrifter. Dette er flotte tiltak, men er ikke i nærheten av hva som er mulig å få til.

Et omfattende, dynamisk og slagkraftig Globalt Løsningssenter vil spare samfunnet for enorme kostnader, da det er atskillig billigere å forebygge enn å reparere som denne forskningen fra Stanford viser. Og jo hurtigere overgangen skjer jo mindre smertefull vil den være for mennesker og natur.

Det er alvorlige tider vi står ovenfor, vi trenger å brette opp ermene, tenke helhetlig og stå sammen om å bevare kloden vår. Da kan vi ikke tviholde på patenter og konkurrere hele tiden. Vi kan i hvert fall ikke ha profitten som høyeste mål mens planeten er i ferd med å gå dukken.

I alt for lang tid har vi utnyttet mennesker og natur med kortsiktig profitt som fokus uten å ta ansvar. Vi vet i dag at denne type kortsiktig tenkning slår tilbake på oss selv før eller siden.

Norge er et velfungerende demokratisk samfunn som tar relativt godt vare på de svake i motsetning til mange andre. Norge er et foregangsland på mange andre områder, som utbredelsen av el-biler, el-ferger og hybridskip og nå snart el-fly.

Vi har blitt ufattelig rike av oljen og gassen som er blitt spredd rundt på kloden med forurensning og lidelse som konsekvens. Kanskje det er på tide at vi sprer noe annet slik et Globalt Løsningssenter legger opp til. La verden få enda en grunn til å se til oss.

HVORDAN SYSTEMATISERE LØSNINGENE OG INNOVASJONENE

Det er mange varianter hvordan man kan systematisere et slikt senter med innovasjoner og løsninger.

Forslaget nedenfor er bare et av dem og det er formet som en sirkel med sektorer basert på tema. Ideene og løsningene blir plassert i den sektoren hvor de hører hjemme. Sektorene blir så fordelt i mindre sirkler som korresponderer med temaene.

I dette tilfelle er miljøsektoren med de mindre sirklene trukket ut som et eksempel. Tallene er bare fiktive og vil være langt mer etterhvert.

Illustrasjon: Henning Jon Grini og GaiaInnovations

FRA AKVARIUM TIL KLIMASENTER OG GLOBALT LØSNINGSSENTER

I denne artikkelen presenteres det et forslag til plassering for et klimasenter og et Globalt Løsningssenter i Bergen. Dette globale løsningssenteret kan også plasseres et annet sted, enten i Oslo som del av Klimasenterets hovedkvarter, eller i en annen større by.

The Global Solution Center sitt besøkssenter (tidligere Akvariet).
© Illustrasjon Klimafondet

I 60 år har Akvariet i Bergen vært til glede og berikelse for store og små, for tilreisende og byens befolkning. Det har også en fantastisk beliggenhet med Nordnesparken og havet rett utenfor. Heldigvis vil Akvariet fortsette å eksistere fremover, men bare på et annet sted. Akvariet skal nemlig om få år flytte til et nytt og større lokale. Det betyr at da vil akvariets bygninger på Nordnes bli ledig. Her kommer et forslag til hva stedet kan brukes til.

I stedet for at det kommer leiligheter eller hotell der, hva med å videreføre stedets ånd og skape et klimasenter? Dette er tenkt å være et besøkssenter og utstillingsområde for jorden i sin helhet og for løsninger på våre problemer. I disse tider hvor klima og miljø står i fokus kan dette bli et viktig senter som kan opplyse både store og små samt turister og byens borgere, akkurat som akvariet har gjort.

Tenk deg at du kommer gående mot inngangspartiet. På venstre side ser du et større og utvidet amfiteater hvor du hører masse barn juble begeistret. Nå pågår nemlig forestillingen «Meitemakkens elleville liv». Du smiler litt for deg selv og tenker kanskje at jammen er det bra at barna i dag får kunnskap og visdom om jordens enorme artsrikdom og at alt har betydning og funksjon. Foran og til høyre for inngangspartiet ser du en vakker roterende jordklode som lyser når det er mørkt. Inne i Storsalen pågår utstillingen «Fra asfalt til park» som viser forfalne byområder rundt om i verden som nå er gjenskapt til vakre blomstrende parker. Når du ser på bildene undrer du deg kanskje over at vi holdt ut med all den asfalten så lenge. Men du er på vei til auditoriet hvor paneldebatten «Fellesskap i en moderne tid» straks begynner. Folk fra senteret skal presentere forskning og erfaringer fra forskjellige kulturer om hvordan de har skapt sterke og levende fellesskap på tross av vår digitaliserte verden.

Dette er et tenkt eksempel på hvordan Akvariet i fremtiden kan fremstå som et moderne lærings- og opplevelsessenter, og ikke minst et senter for løsninger fra hele verden, innen alle områder. For det trengs når man ser på verdens tilstand i dag.

De siste årene har det vært økende fokus på klimaendringer og global oppvarming. Selv om klima og miljø er viktig så kan vi ikke rette alle våre ressurser dit. Alt hører sammen. Vi må også fokusere på andre aspekter, som fred for eksempel, siden vi tydeligvis ikke er ferdig med kriger ennå og dette medfører enorme miljømessige, økonomiske og ikke minst menneskelige konsekvenser. Det er bare å høre med de eldste som har opplevd krigen hvordan det var. Vi må derfor tenke helhetlig. Alt må med for å si det sånn. Dette fordi alt er forbundet og gjensidig påvirker hverandre. Det har vi alle merket konsekvensene av under koronapandemien.

Med et Globalt Løsningssenter er tanken å samle de beste ideene og innovasjonene fra hele verden innen alle sektorer. Dette vil komme vårt eget land og alle andre land til gode. Det er flere fordeler, utviklingen mot et bærekraftig samfunn og oppnåelsen av FNs bærekraftsmål vil gå fortere og det vil bidra med inspirasjon og håp til en verden som trenger lyspunkter.

Det mange kanskje ikke er klar over er at vi har løsningene på de aller fleste problemer verden sliter med. Problemet er at det er lite koordinert så folk vet ikke om dem. Det er fragmentert og ikke samlet. Det finnes noen mindre portaler som presenterer løsninger, men de jobber stort sett innen avgrensede områder. Det kan et slikt Globalt Løsningssenter endre. Til dette trengs det mange ansatte, og hva er det som er vegg i vegg med Akvariet? Jo Havforskningsinstituttet. De skal flytte samtidig med Akvariet. Ved å overta disse lokalene også har man muligheten til å skape et slagkraftig senter som kan samle og spre løsninger over hele verden hovedsakelig via et omfattende nettsted på flere språk.

Disse løsningene kan og presenteres og utstilles på en mer profesjonell måte på besøkssenteret. Mange har sikkert vært inne i Akvariet hvor de store akvariene befinner seg. Det rommet kalles Rotunden og er sirkelrundt. Dette er det fin symbolikk i siden en sirkel representerer helheten. Et perfekt sted å vise forskjellige sektorer av menneskets tilværelse. Tanken er at i stedet for akvariene kan de omgjøres til rom hvor man kan gå inn og få informasjon om de nyeste ideene og løsningene innen de forskjellige sektorene. Underetasjen kan bli barnas avdeling.

The Global Solution Center sine kontorer (tidligere Havforskningsinstituttet) sett fra Nordnesparken.
© Illustrasjon Klimafondet

Som samfunn må vi tenke langsiktig og et slikt senter vil bidra til det. Mange av våre problemer skyldes nettopp vår kortsiktige tankegang og jakten etter ressurser og profitt. Og hva er mer langsiktig enn at vi begynner med våre barn? Hvis ikke de får en klar og innsiktsfull forståelse av jordens og dets sykluser og at vi må ta vare på biomangfoldet, ja generelt så godt vi kan om det meste her i livet vil de bare gjenta feilene vi har gjort. Derfor bør dette besøkssenteret ha sterkt fokus på barna og ha samarbeid med skoler og barnehager.

Alt dette kan finansieres via Oljefondets avkastning. Det trengs bare en liten del av dette til etablering og drift av det Globale Løsningssenteret plassert eventuelt i Bergen der hvor Akvariet og Havforskningsinstituttet nå holder til.

Som nasjon er vi ufattelig rike. Å gi noe igjen til verdenssamfunnet føles bare rett og rimelig. Vi har, som olje- og gassprodusent, et ansvar ovenfor resten av verden. Spesielt når dette har medvirket til så mye forurensning og med det klimaendringer.

Målet med dette Globale Løsningssenteret er at det skal spre løsninger som kan skape positive ringvirkninger rundt om i verden. Dette vil også skape goodwill for Bergen og Norge. Dette er et samfunnsnyttig prosjekt som vil ha vidtrekkende positive ringvirkninger langt inn i fremtiden.

The Global Solution Center sitt løsningsrom oppdelt i sektorer (tidligere Rotunden på Akvariet).
© Illustrasjon Klimafondet

AKVARIET I BERGEN – PLANLØSNING

Pin It on Pinterest

Share This